Hulp nodig? Wij helpen!

Adressenlijst Hulp en Ondersteuning
Binnen de Hervormde Gemeente Barneveld is er een groot aanbod van geestelijke - en praktische hulp en ondersteuning. Het is belangrijk dat u als gemeentelid het juiste aanspreekpunt kunt vinden als u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. Daarom is deze lijst met adressen opgesteld. De diverse soorten hulp, activiteiten en informatie over bijvoorbeeld relatie, opvoeding en contactgroepen staan hieronder per onderwerp genoemd.

Deze lijst is een initiatief van de Diaconie en het Orgaan van Bijstand ‘Pastoraat en Gemeenteopbouw’.

PRAKTISCHE HULP

Hulp bij administratie
Diaconaal Netwerk
Welzijn Barneveld
T| 0342-745004
E| diaconie@hervormdbarneveld.nl

Financiële hulp
Diaconie Hervormde Gemeente
Contactpersoon: dhr. Ton Verbeek
T| 06-34886722.
E| diaconie@hervormdbarneveld.nl

Werkloosheid
Diaconaal Netwerk
Spreekuur Sociaal Juridisch Steunpunt
Dinsdag 10.00 – 13.00 uur
Meldt u zich eerst aan de balie
Locatie: Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29
E| werkgroepwerkzoekenden@hervormdbarneveld.nl

Hulp voor ZZP'ers
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een organisatie zonder winstoogmerk.
W| diaconie.hervormdbarneveld.nl/financieel.html

Helpt elkander
Contactpersoon:
dhr. M. de Vries:
T | 0342-412302 / 06-50123399 of b.g.g. 06-22136778
E | helptelkanderbarneveld@gmail.com

Project Geborgenheid (tijdelijke opvang van kinderen in probleemsituaties)
Contactpersoon:
mevr. A. Blom:
T | 0342-840942 / 06-48006877
E | annetteblom@live.nl

 

Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten
uw wijkdiaken
of
E| diaconie@hervormdbarneveld.nl

Maaltijd aan huis
Wilhelminastraat 12
3771 AR Barneveld
T| 0342-404121 (buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken)
W| maaltijdaanhuis.uwmaaltijd.nl

PSYCHISCHE HULP EN GEESTELIJKE BIJSTAND

Psycho Pastorale Begeleiding (PPB)
Vertrouwenspersonen:
 mw. Ellen Hullekes
T| 06 43 81 33 34
E| ppb@hervormdbarneveld.nl
W| Psycho Pastorale Begeleiding

Diaken: dhr. John van Kleef
T| 06-53 20 77 47
E| ppb@hervormdbarneveld.nl

 

Geestelijke gebondenheid
Team Pastoraat en Bevrijding
Contactpersoon: Dhr. Anno Scholing
T| 0342-418064
E| bevrijdingspastoraat@solcon.nl.
W| Pastoraat en Bevrijding

Elan - Christelijke praktijk voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie (voorheen HdS)
Amersfoortsestraat 18
3772 CJ Barneveld
T| 0342-400140
E| info@elanbarneveld.nl
W| www.elanbarneveld.nl

Ouderenpastoraat
Contactpersoon: Dhr. Andres Peters, pastoraal medewerker,
T| 0318-745112
E| amkpeters@kliksafe.nl

CONTACTGROEP

Autisme
Lotgenotengroep voor partners van mensen met Autisme
Contactpersoon: Mw. W. Cammeraat
T| 0342-414136
E| acammeraat@telfort.nl

Rouw en Verlies
Contactpersoon: Mw. E. van Ravenhorst
E| eevara@kpnplanet.nl
W| Rouw en Verlies

Oudercontactgroep Homoseksualiteit
Contactpersoon: mevrouw Ellen Hullekes
E| m.hullekes@xs4all.nl
T| 06 438 133 34

 

ONTMOETING/EENZAAMHEID

Contactmiddag voor ouderen
Contactpersoon: diaken J.G. Harthoorn
T| 0342-419557.

Ouderen bezoekwerk
uw wijkdiaken

Aan tafel
Goede maaltijd en prettige ontmoeting
T| 06-15853112
E| eetaantafel@gmail.com
of kijk even op de Facebook pagina van Aan Tafel

Hobbymiddagen
E| diaconie@hervormdbarneveld.nl o.v.v. hobbymiddagen

Samen Uniek
Werkgroep die zich inzet om drempels te beslechten voor mensen met een beperking
Contactpersoon: mw Henrike Bos
T| 0342-414199
E| fam.rhbos@filternet.nl

Vakantieweken
Vakantieweken voor alleenstaande (oudere) gemeenteleden of  gemeenteleden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die niet de financiële middelen hebben om er een weekje tussenuit te kunnen gaan. Deze weken worden georganiseerd door de Hervormd Gereformeerde Vrouwenbond. De Diaconie kan zorgen voor aanmelding voor deze weken.
E| diaconie@hervormdbarneveld.nl

Jeugddiaconaat
Er zijn 5 jeugddiaken in onze gemeente actief om  jongeren voor te gaan in het omzien naar elkaar en het dienen van een ander. Er worden concrete acties en ontmoetingen georganiseerd waardoor jongeren een diaconale levenshouding aanleren en dit in de praktijk kunnen brengen.
W| http://diaconie.hervormdbarneveld.nl/algemeen.html

RELATIE

Marriage Course - werken aan een sterke en blijvende relatie
Contactpersonen: Henk en Noraly Duijster
T| 06-25491491
E| marriagecoursebarneveld@gmail.com
W| Huwelijkscursus

Huwelijkskring ‘Klaar voor de start’
Mevrouw Hedi Drost en de heer Henk van Grootheest,
T| 06-14148392
E| mail: huwelijkskring@eutychus.nl
W| Huwelijkskring

Elan - Relatietherapie
Christelijke Praktijk voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie.
Amersfoortsestraat 18
3772 CJ Barneveld
T| 0342-400140
E| info@elanbarneveld.nl
W| www.elanbarneveld.nl

OPVOEDING

Christelijk opvoedplein
W| Christelijk opvoedplein

Doop en opvoedkringen
W| Doop en opvoedkringen

HOMOSEKSUALTEIT

Werkgroep Homoseksualiteit
Contactpersoon: de heer Teus Korevaar
E| teuskorevaar@outlook.com
W| homoseksualiteit

Websites
www.hartvanhomos.nl
www.verscheurd.nl

 

(SEKSUEEL) MISBRUIK IN PASTORALE EN KERKELIJKE GEZAGSRELATIES EN HUISELIJK GEWELD

Interne vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Barneveld
Psycho Pastorale Begeleiding (PPB)
Vertrouwenspersonen:
mw. Ellen Hullekes
T| 06 43 81 33 34
E| ppb@hervormdbarneveld.nl
W| Psycho Pastorale Begeleiding

Dhr. Cock Kroon
T| 0342 418485
E| j.kroon62@kpnplanet.nl

Externe vertrouwenspersonen (binnen of buiten Barneveld)
Meldpunt (seksueel) misbruik en huiselijk geweld Hervormde Gemeente Barneveld
Elan – christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie te Barneveld
Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld
Vertrouwenspersonen:
Dhr. Jan Hendrik van Schothorst
T| 06 345 12 279 / 0342 40 01 40
E | meldmisbruikpknb@elanbarneveld.nl
Mw. Annechien Vinke
T| 06 202 92 954
E| meldmisbruikpknb@elanbarneveld.nl

Reformatorisch Meldpunt - alleen bij seksueel misbruik (anoniem contact is mogelijk)
W| www.ikmeldhet.nl

Vertrouwenspersonen van het interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)
De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie bij het verwerken van wat hen is aangedaan en bij het een plaats geven van het misbruik in hun bestaan. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen  of aangifte te doen bij de politie en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. Aan de begeleiding door een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.
Contactpersoon: Mw. Lenny van den Brink
T| 030 – 3038590
E| info@smpr.nl
W| www.smpr.nl

Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Midden Gelderland, Noord en Oost Gelderland):

T| 0800 – 2000 (gratis landelijk nummer, 24/7 bereikbaar)
W| www.vooreenveiligthuis.nl

Politie:
T| 112 als direct hulp nodig is
T| 0900-8844 voor overige gevallen

Uw wijkpredikant

Meer informatie op de website van Hervormd Barneveld
Protocol (seksueel) misbruik in de kerk en Handreiking huiselijk geweld, Algemene Omgangsregels, Hulpverleningsadressen, Signalenkaart enz.
W| Pastoraat en Gemeenteopbouw

 

(SEKS)VERSLAVING

Elan
Christelijke praktijk voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie (voorheen HdS)
Amersfoortsestraat 18
3772 CJ Barneveld
T| 0342-400140
E| info@elanbarneveld.nl
W| www.elanbarneveld.nl

Websites

www.kostbaarvaatwerk.nl - website voor partners van seksverslaafden
www.vrijvanporno.nl
www.pornocetamol.nl
www.k9webprotection.com - gratis filter voor de computer, is zeer aan te raden
www.dichterbijherstel.nl - voor hulpverlening op het gebied van seksverslaving