Financiële middelen


Er wordt van u als lid van de hervormde gemeente gevraagd bij te dragen in de kosten die noodzakelijk zijn om als gemeente te kunnen functioneren. Die bijdragen bestaan uit:

Collecten Tijdens de kerkdiensten wordt er iedere dienst gecollecteerd voor onze eigen hervormde gemeente. Daarnaast is er op elke derde zondag van de maand de extra collecte voor de instandhouding van het pastoraat. Op de eerste zondag van de maanden juni, juli en oktober wordt er een extra collecte gehouden voor evangelisatie, jeugdweken en jeugdwerk.
Actie kerkbalans Eénmaal per jaar vindt de actie kerkbalans plaats. Ieder lid van onze gemeente van 18 jaar en ouder wordt gevraagd een vrijwillige, financiële bijdrage te doen. Een toezeggingsformulier kan hiervoor worden ingevuld. Een incasso-opdracht heeft de voorkeur, maar betaling via een acceptgirokaart of andere betaalwijze is ook mogelijk.
Kerkpleinmarkt De eerste zaterdag van de maand september vindt rond de Oude Kerk de kerkpleinmarkt plaats. De opbrengst van de verkochte goederen komt ten goede aan het onderhoud van de Oude Kerk.
Solidariteitskas Jaarlijks wordt van de belijdende leden een bijdrage gevraagd voor de solidariteitskas. Van deze bijdrage is de helft voor onze plaatselijke gemeente en wordt de helft afgedragen aan de landelijke kerk. Dat geld wordt gebruikt voor gemeenten in nood of voor een bijdrage in bijvoorbeeld kerkbouw. Ook de Gereformeerde Bond, de HGJB en de IZB ontvangen bijdragen uit de solidariteitskas.
Verjaardagsfonds Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder ontvangen op hun verjaardag een felicitatie. Bij deze felicitatie is een zakje gevoegd met het verzoek om een gift voor het plaatselijk kerkenwerk. Dit zakje wordt door vrijwilligers opgehaald.

Giften en dergelijke kunnen worden overgemaakt op bankrekening IBAN NL85 FVLB 0699 7439 74  (vanaf 1 november 2018 NL47 RABO 0373 7158 62) ten name van het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Barneveld.