Jeugdbeleidsraad (JBR)

Nieuwsbrieven
 
Achtergrond
Sinds 2013 kent de gemeente een jeugdbeleidsraad (JBR). Deze is ingesteld nadat er breed onderzoek is gedaan binnen de gemeente naar al het jeugdwerk.In de JBR zijn alle geledingen vertegenwoordigd die zich bezighouden met jongeren. De JBR is een orgaan dat zich vooral bezighoudt met het beleid.
 
Onze visie is:
  • Met kinderen op weg gaan binnen de gemeenschap van de kerk. 
  • Hen leiden en begeleiden tot volwassen discipelen met hart voor de Heere, voor elkaar en voor Zijn werk in deze wereld. 
  • Doorgeven en voorleven zijn daarbij sleutelwoorden.
Dagelijks bestuur
Om slagvaardig te kunnen opereren is er een dagelijks bestuur samengesteld. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen: de voorzitter, de jeugdwerkcoördinator van de gemeente, een predikant (op roulatiebasis) en twee actieve gemeenteleden. Daarnaast is er een klankbordgroep van personen. Zij komen vanuit de diverse geledingen van het jeugdwerk. Zij voorziet het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Samen vormen zijn de JBR. De JBR functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De voorzitter is als ambtsdrager aan deze raad verbonden.
 
Het dagelijks bestuur van de JBR bestaat uit:
  1. Berend Jan Luchtenberg (voorzitter)
    bereikbaar via 06-51173064 of jbr@hervormdbarneveld.nl
  2. Jan Vos (jeugdwerkcoördinator)
  3. Ds. Verheij
  4. Anneke van Maanen (secretariaat)
  5. Ben Berg 
Beleidsplan
In juni is het concept beleidsplan dat de JBR heeft opgesteld goedgekeurd door de AK. De jeugdwerkcoördinator zal zich vooral bezighouden met de uitvoer van dit beleidsplan. Dit kan echter niet zonder de inzet en steun van al die mensen die zich nu wekelijks inzetten voor onze jeugd.
 
Het genoemd beleidsplan kunt u hier downloaden.
Het rapport herbezinning jeugdwerk kunt u hier downloaden.
De integrale leerlijn 0-23 jaar versie 1.0 kunt u hier downloaden.
Het plan 'Jeugdwerk in aanbouw' kunt u hier downloaden.
Gemeenteavond, document 'Jeugdwerk in aanbouw' kunt u hier downloaden.
 
 
Vragen of opmerkingen?
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter of via het mailadres jbr@hervormdbarneveld.nl