Kerkdiensten


In onze Hervormde Gemeente hebben we 3 kerkgebouwen, waarin elke zondag 8 erediensten plaatsvinden.

In de kerkdiensten staan de Bijbellezing en de verkondiging van het Woord centraal. Daarnaast spelen het votum en de groet, het gebed, het zingen, de voorbede en de zegen een belangrijke rol.

In de middag- en avonddiensten vindt, zoveel mogelijk, onderwijs plaats vanuit de geloofsbelijdenissen van de Reformatie, m.n. de Heidelbergse Catechismus.

Er zijn een aantal diensten die een bijzonder karakter dragen, zoals de diensten rond een themaweek op school, bid- en dankdag, opening van het winterwerk, vakantiebijbelweek, verstandelijk gehandicapten en dovendienst.

Tijdens een aantal diensten is er ook kinderoppas voor kinderen tot 6 jaar, zodat beide ouders naar de kerk kunnen gaan.

Via internet bestaat de mogelijkheid om een kerkdienst mee te beleven of achteraf nog na te luisteren.