Informatie en opzet over 8e dienst

17-11-2013 | 13:27
Gemeente,
 
De datum van 22 september komt dichterbij en op deze dag zal, zo de Heere wil en wij leven, voor de eerste keer de 8e dienst in onze gemeente plaatsvinden.
 
Wat kunt u verwachten in die 8e dienst?
Als eerste en het belangrijkste hopen we, net als in alle andere diensten op een ontmoeting met de HEERE God. Wij mogen dan samenkomen voor deze ontmoeting om Hem te aanbidden, te loven, te eren en te luisteren naar wat Hij tot ons wil zeggen. Die boodschap van onze Heere en Heiland mag worden doorgegeven door onze predikanten en wij mogen dankbaar zijn dat Hij op deze wijze Zijn waarschuwing, vermaning, bemoediging en vertroosting aan ons kenbaar maakt.
 
Wederom: wat kunt u verwachten in de 8e dienst? Een Bijbels-gereformeerde prediking waarin de drie kenmerken uit de Catechismus voluit aan de orde komen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dit zal niet anders zijn dan wat u gewend was om te horen in onze erediensten. Onze predikanten hebben immers in eerdere communicatie aangegeven dat zij de preek in de 8e dienst ook ’s-avonds in de Oude kerk kunnen houden. Wat is er dan anders? Dat is de liturgische omlijsting. Hieronder vindt u de liturgie zoals die door de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden is vastgesteld.
 
Opzet liturgie 8e dienst
 • Welkom bij de deur door een ambtsdrager en twee jonge gemeenteleden;
 • Ná iedere derde (8e) dienst van de maand is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken;
 • Tijdens de dienst worden de liederen geprojecteerd.
 • Voorafgaande aan de dienst komt de (vaste) tekst “welkom in deze dienst”, de naam van de voorganger, het te lezen Schriftgedeelte, het doel van de collectes en de mededeling dat er mogelijkheid is voor kinderen van 4 t/m 6 jaar om naar de Bijbelklas te gaan. Verder kan er (op verzoek) een bijzondere ‘activiteit’ worden geprojecteerd b.v. een hot-itemavond, zendingsavond o.i.d. Geen regelmatig weerkerende activiteiten die, naar goede gewoonte, altijd in de kerkbode vermeld staan. De verschillende mededelingen zullen als een presentatie ‘ronddraaien’ totdat de organist inzet voor:
 • Muzikale opening, de gemeente zingt een lied. Een wens van de gemeente was/is om meer te zingen; één van de eerste vier zangmomenten is een kinderlied;
 • De kerkenraad komt binnen;
 • Welkom en enkele mededelingen; dit blijft gehandhaafd, mede voor de kerkradioluisteraars;
 • Zingen (Schoolpsalm);
 • Votum en Groet;
 • Zingen;
 • Lezing van de Tien geboden en de N.T. samenvatting; (dit kan ook een Bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament zijn);
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Bijbellezing. Dit wordt –voorlopig- verzorgd door de predikant. In voorkomende gevallen kan hij hiervoor een jongere uitnodigen waarvan hij weet dat hij/zij dit goed kan;
 • Zingen; de predikant heeft de mogelijkheid om aandacht aan de kinderen te geven. Dit wordt op prijs gesteld. Tijdens het naspel kunnen de kinderen van groep 1 t/m 3 (= 4 t/m 6 jaar) naar de Bijbelklas. Daar kunnen zij luisteren naar een Bijbelvertelling en een verwerking van het verhaal maken;
 • Als de kinderen de kerkzaal verlaten wordt kort de te behandelen tekst en/of thema van de dienst geprojecteerd en eventueel een afbeelding ter verduidelijking van de preek;
 • Preek;
 • Zingen; tijdens het naspel komen de kinderen van de Bijbelklas terug in de kerkzaal;
 • Gebed;
 • Collecte: De doelen van de te houden collectes worden nog even geprojecteerd.
 • Naast de diakenen kunnen ook gemeenteleden (jongeren) de tweede/derde collecte verzorgen;
 • Slotlied;
 • Zegen;
 • Muzikale afsluiting.
 • Nazorg: Hiervoor is de persoon verantwoordelijk die herkenbaar is aan een badge met daarop de tekst “Nazorg” en zijn/haar naam.
Naast bovenstaande liturgie zijn er in het verleden al meer afspraken gemaakt waaraan we nu invulling willen geven:
 • In de 8e dienst is sprake van een aantal zangmomenten: Twee keer de Psalmen in de Oude berijming, twee keer de Psalmen in de Nieuwe berijming, voor het overige zijn zangmomenten uit de bestaande liedlijsten;
 • Naast het orgel kunnen ook de volgende muziekinstrumenten worden gebruikt: Piano, dwarsfluit, trompet, viool, akoestische gitaar of panfluit;
 • Er is, in overleg met predikant of wijkkerkenraad, incidenteel ruimte voor het geven van een kort persoonlijk getuigenis.
Naast deze 8e dienst zijn er nog zeven diensten waar men Gods Woord mag beluisteren. Om 09:30 en 19:00 uur zijn in de Oude Kerk diensten waarvan het ‘behoudende’ deel in onze gemeente heeft gevraagd geen verdere veranderingen in de –huidige- liturgie toe te passen. De gastpredikanten, die voor deze diensten gevraagd zullen worden, kiezen er principieel voor om alleen Psalmen in de diensten te laten zingen. Als Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraden hebben wij respect en begrip voor hun standpunt en hier zullen dan ook geen veranderingen ingevoerd worden.
 
Wat de overige kerkdiensten betreft: in de Oude Kerk, Goede Herderkerk en K.C. Rehoboth blijven de diensten liturgisch zoals ze nu zijn. De 8e dienst is een pilot periode van één jaar. Tijdens en aan het einde van dat jaar zal worden geëvalueerd en, indien nodig, aanpassingen overwogen worden om te zorgen dat de dienst beantwoordt aan het doel waartoe deze in het leven is geroepen.
 
Na jaren van veel vergaderen, nadenken, zoeken, luisteren en bovenal bidden hopen wij als Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraden dat hiermee voldoende tegemoet wordt gekomen aan de verzoeken van veel gemeenteleden, in een proces dat al loopt sinds 2005.
 
Soli Deo gloria!
Namens de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden,
E.A. Meijerink, scriba